หน้าหลัก

การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์โรงเรียนบ้านหุบกะพง

ความเป็นมา

       ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบกะพงถึงการสอน
วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับโรงเรียนต่าง ๆ

       สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือที่กษ 0206 (6,7).01 / 2927 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามรับสั่งคือโรงเรียนบ้านหุบกะพงควรจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ใน
ฐานะที่โครงการหุบกะพงเป็นโครงการตามพระราชประสงค์แห่งแรกที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ ทั้งนี้
เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ได้

       จังหวัดเพชรบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (นาย สยุมพร ลิ่มไทย) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
ในโรงเรียนบ้านหุบกะพง ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 315 / 2550 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2550
มอบหมายให้ดำเนินการจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งได้มีการจัดทำ คู่มือ “ การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์
โรงเรียนบ้านหุบกะพง ” โดยยึดคู่มืออบรมครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ ปี 2550 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหลัก
ดำเนินการจัดทำโดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
หลังจากนั้นกำหนดหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์เป็นตัวตั้งและกำหนดแผน
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ตามสาระ สำหรับช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ) และช่วงชั้นที่ 3
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 )